پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

/
صدوسی‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۸ تیر ماه به ر…

پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت وجه روی ردیف بودجه

/
صدوسی‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ خرداد ماه به ر…

پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

/
صدوسی‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۶ خرداد ماه به…

پیگیری شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی

/
صدوسی‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۲ خرداد به ریاس…

پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوسی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند نوزدهم خرداد ماه …

پیگیری راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

/
صدوسی‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ خرداد ماه به ر…

پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

/
صدوسی‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به ریاست بهاره …

پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوسی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند نوزدهم خرداد ماه …

پیگیری اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان

/
صدوسی‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند دوم خرداد ماه به …