پیگیری پیشرفت سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

/
صدوسی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۰ اسفند ماه به ریاست …

پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

/
صدوبیست‌وهشتمین و صدوبیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند …

پیگیری پیشرفت سامانه آنلاین برگزاری مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

/
صدوسی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۰ اسفند ماه به ریاست …

پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۶ بهمن ماه به ری…

پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

/
صدوبیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۴ اسفند ماه به ر…

پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۶ بهمن به ریاست …

پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

/
صدوبیست‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۹ بهمن ماه به ر…

پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

/
صدوبیست‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۹ بهمن ماه به ر…

پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت پول روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

/
صدوبیست‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۲ بهمن ماه به ری…