پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند پنجم بهمن ماه به ر…

پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت پول روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

/
صدوبیست‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۲ بهمن ماه به ری…

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۵ بهمن‌ماه به ریاس…

پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

/
صدوبیست‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ دی ماه به ریا…

پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

/
صدوبیست‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ دی ماه به ریا…

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۱ دی ماه به ریا…

انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران در سامانه شفافیت

/
عضو شورای شهر تهران در توییتر از انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری در…

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوبیست‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند یکشنبه ۲۱ دی ماه…

پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

/
صدوبیست و یکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۴ دی ماه به ر…