سایت شهرداری شیشه‌ای در سال ۱۳۹۶ توسط بهاره آروین، عضو پنجمین دورهٔ شورای اسلامی شهر تهران، برای مستندکردن اقدامات و دستاوردهای پروژه شفافیت شورا و شهرداری تهران راه‌اندازی شد و تا پایان دوره پنجم، کلیه مصوبات شورا در حوزه شفافیت، گزارش جلسات برگزارشده در جهت پیگیری تحقق شفافیت و گزارش‌های عملکرد سالانه در این خصوص، به‌طور مستمر روی این سایت بارگذاری شد.
در حال حاضر گزارش‌ها و دستاوردهای مرتبط با شفافیت شوراها و شهرداری‌های دیگر شهرهای کشور و همچنین گزارش و مستندات کارگا‌ه‌ها و نشست‌های برگزارشده در این خصوص نیز روی سایت شهرداری شیشه‌ای بارگذاری می‌شود.