۱۰۷- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

معاون محترم مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران- جناب آقاي امامي
مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران- جناب آقاي فرجود

باسلام و احترام؛
در صدوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با حضور مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديركل مالي و اموال و مديركل درآمد، روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ برگزار شد، موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرماييد اين توافقات در موعد مقرر اجرا شود.

الف. انتشار عمومي اطلاعات معاملات ملكي
با توجه به توافقات پيشين مقرر شد مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران با ارسال نامه رسمي به معاونت مالي و اقتصاد شهري، فيلدهاي اطلاعاتي معاملات ملكي از ابتداي سال ۹۸، قيدشده در نامه شماره ۱۶۰/۱۳۲۲۶ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ را تاييد نمايند، معاونت مالي و اقتصاد شهري نيز با ارسال اين تاييد به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتشار اين اطلاعات را پيگيري نمايد. با توجه به تاخير شهرداري در انتشار اطلاعات ملكي مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته، اين اطلاعات روي وبسايت شفاف منتشر شود.
همچنين مقرر شد ظرف مدت يك هفته موارد اطلاعاتي زير براي قراردادهاي ملكي (اعم از فروش، تملك، اجاره و استيجاره) كه در اثر اختياري و اجباري شدن متناوب و مكرر آنها در سامانه معاملات براي همه قراردادهاي ملكي موجود نيست، تكميل شود تا پس از آن به اطلاعات منتشرشده از قراردادهاي ملكي روي وبسايت شفاف اضافه شود:
۱. واحد اجرايي،
۲. ماهيت (هزينه‌اي/درآمدي)،
۳. محدوده ملك‌ (ناحيه)،
۴. نحوه اجرا،
۵. تاريخ انعقاد قرارداد، تاريخ شروع قرارداد، تاريخ پايان قرارداد،
۶. مبلغ نهايي قرارداد (در مورد قراردادهاي اجاره و استيجاره، علاوه بر مبلغ كلي، اجاره بهاي ماهانه منتشر شود).

ب. تشكيل منظم جلسات كارگروه سامانه جامع معاملات
مقرر شد اداره كل مالي و اموال با دعوت از نمايندگان ذي‌نفعان واحدهاي مختلف (از جمله سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، مناطق شهرداري، واحدهاي تابعه شهرداري، اداره كل امور مجامع، شوراي اسلامي شهر تهران و…) جلسات منظم هفتگي كارگروه سامانه جامع معاملات را به تفكيك مسائل مربوط به مناطق و واحدهاي تابعه شهرداري و به تفكيك پيگيري انجام الكترونيكي معاملات شهرداري و ثبت و انتشار اطلاعات معاملات، برگزار نمايد و صورتجلسات آن را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

ج. اجراي مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعلان عمومي معاملات شهرداري» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲
۱. انجام تمام‌الكترونيكي كليه معاملات شهرداري تهران شامل ارسال الكترونيكي اسناد معاملات، دريافت و بازگشايي تمام الكترونيكي پاكات موضوع ماده ۵۰ قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور كه هم‌اكنون دستگاه‌هاي دولتي در سامانه ستاد (سامانه تدارك الكترونيكي دولت) در حال اجراي آن هستند.
طبق گزارش اداره كل مالي و اموال و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظرف مدت يك هفته، يك مناقصه تمام‌الكترونيكي در منطقه دو شهرداري تهران به‌صورت آزمايشي برگزار خواهد شد. لذا مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انجام آزمايشي اين مناقصه، معاونت مالي و اقتصاد شهري با ارسال بخشنامه‌اي به مناطق شهرداري تهران اعلام نمايد كه مناقصات شهرداري تهران بايد به‌صورت تمام الكترونيكي انجام گيرد.
همچنين مقرر شد كارگروه سامانه معاملات برنامه زمان‌بندي دقيق و مراحل مورد نياز اجراي كامل مناقصات و مزايدات مناطق به‌صورت تمام‌الكترونيكي را ظرف مدت يك‌ هفته طراحي كرده و به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد. اين برنامه زمان‌بندي بايد به‌گونه طراحي شود كه مناقصات و مزايدات مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران حداكثر تا پايان آبان‌ماه ۹۹ به‌صورت تمام‌الكترونيكي و صرفا از طريق سامانه جامع معاملات انجام گيرد.
به‌علاوه مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹، برنامه زمان‌بندي مورد نياز براي انجام‌ الكترونيكي معاملات واحدهاي تابعه شهرداري تهران را طراحي كرده و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد. اين برنامه زمان‌بندي بايد به‌گونه طراحي شود كه مناقصات و مزايدات واحدهاي تابعه شهرداري تهران حداكثر تا پايان پاييز ۹۹ به‌صورت تمام‌الكترونيكي و صرفا از طريق سامانه جامع معاملات انجام گيرد.
۲. ثبت باگردش قراردادها در واحدهاي تابعه شهرداري تهران
معاونت مالي و اقتصاد شهري ضمن ابلاغ بخشنامه به واحدهاي تابعه شهرداري تهران اعلام نمايد از تاريخ ۱۵ مهرماه ۹۹ واحدهاي تابعه فقط به‌صورت باگردش مي‌توانند قراردادهاي خود را در سامانه معاملات ثبت نمايند، لذا تا اين تاريخ هر گونه مشكل در ثبت باگردش واحد تابعه مربوطه بايد به صورت مستند و مكتوب به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات اطلاع‌رساني شود تا برطرف شود و كليه واحدهاي تابعه از تاريخ مقرر موظف به ثبت با گردش قراردادهايشان در سامانه جامع معاملات خواهند بود. پس از اين تاريخ، از آنجا كه مطابق با ماده ۴ مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعلان عمومي معاملات شهرداري» ذي‌حساب‌ها ناظر حسن اجراي اين مصوبه هستند، شوراي اسلامي شهر تهران در همكاري با ذي‌حساب‌ها،‌ واحدهاي تابعه‌اي را كه از اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران استنكاف نمايند مورد پيگيرد قانوني قرار خواهد داد. مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات، پس از ارسال اين بخشنامه، در تاريخ اعلام‌شده (۱۵ مهر) ثبت بدون گردش را در سامانه جامع معاملات براي كليه واحدهاي تابعه غيرفعال نمايد.
۳. رفع ايرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روي وبسايت شفاف
در جلسه گذشته كميته شفافيت كه در تاريخ ۹۹/۰۴/۲۴ برگزار شده بود ايرادات زير درخصوص سايت شفاف مورد بررسي قرار گرفته بود. اما معاونت مالي و اقتصاد شهري و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با اظهار دلايل ناموجه، از رفع اين ايرادات و به دنبال آن انتشار اطلاعات غلط و ناقص روي وبسايت شفاف خودداري كرده بودند. اين ايرادات عبارت‌اند از:
۳.۱. ثبت غيرسيستمي و دستي نام امضاكننده از طرف كارفرما
۳.۲. ثبت غيرسيستمي و دستي نام اعضاي كميسيون
۳.۳. ثبت غيرسيستمي و دستي نام پيمانكار
۳.۴. ثبت غيرسيستمي و دستي نام مديرعامل
۳.۵. ثبت غيرسيستمي و دستي امضا كنند قرارداد از طرف مجري و نام مديرعامل
۳.۶. ثبت غيرسيستمي و دستي كد اقتصادي پيمانكار
۳.۷. ثبت غيرسيستمي و دستي رتبه پيمانكار
۳.۸. ثبت غيرسيستمي و دستي روش انتخاب پيمانكار
۳.۹. ثبت غيرسيستمي و دستي نام ناظر
۳.۱۰. فايل‌هاي آپلودشده
۳.۱۰.۱. در برخي موارد فايل هاي آپلود شده نامرتبط است.
۳.۱۰.۲. در برخي موارد علي‌رغم اينكه فايل آپلود شده است اما به وبسايت شفاف ارسال نمي‌شود.
۳.۱۰.۳. در برخي موارد فايل آپلود شده صحيح است اما محتواي فايل با محتواي انتشار يافته كه به صورت ركورد مجزا است همخواني ندارد. براي مثال قرارداد در زمان شهردار سابق امضا شده است اما در ليست امضا كنندگان نام شهردار جديد وجود دارد
۳.۱۰.۴. در برخي موارد با كليك روي فايل‌هاي پيوست در وبسايت شفاف، به جاي دانلود فايل مربوطه كاربر به درگاه تهران من ارجاع داده مي‌شود.
۳.۱۱. عدم ثبت زمان عقد قرارداد
۳.۱۲. عدم ثبت مبلغ قرارداد
۳.۱۳. انتشار قراردادهاي پيش از تاريخ شهريورماه ۹۶
مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات با فوريت به رفع سيستمي اين ايرادات بپردازد به نحوي كه حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹، هيچ اطلاعات غلط يا ناكامل روي وبسايت شفاف ديده نشود.
۴. ثبت باگردش قراردادهاي متوسط
مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات، ثبت و انتشار معاملات سطح متوسط مناطق و واحدهاي تابعه را در دستور كار قرار دهد به گونه‌اي كه از ابتداي مهرماه ۹۹ اين معاملات روي وبسايت شفاف منتشر شود. (لازم به ذكر است در جلسه گذشته كميته شفافيت و شهر هوشمند مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ توافق شده بود اين اطلاعات در پايان شهريورماه منتشرشده باشد)
۵. انتشار حواله‌ها
مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري معاونت مالي و اقتصاد شهري در اسرع وقت ضمن تعريف «معاملات غيرنقد» در سامانه جامع معاملات، اقدامات لازم جهت ثبت و انجام الكترونيكي اين نوع از معاملات شهرداري را فراهم نمايد. همچنين مقرر شد حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹ در رابطه با آن دسته از تهاترهايي كه اطلاعات آن در حال حاضر در ساير سامانه‌هاي شهرداري به طور پراكنده در حال ثبت است، فراخواني اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالي و سامانه شهرسازي و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملك از سامانه جامع املاك صورت گرفته و در وبسايت شفاف منتشر شود.

د. انتشار برخط درآمد و هزينه ماهانه
با توجه به تاخير قابل توجه شهرداري تهران در اجراي توافقات پيشين در خصوص انتشار برخط گزارش‌هاي درآمد و هزينه ماهانه شهرداري تهران روي وبسايت شفاف، مقرر شد:
۱. حداكثر ظرف مدت يك هفته، كارگروهي شامل نمايندگان اداره كل مالي و اموال، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و كميته شفافيت و شهر هوشمند تشكيل شود و هماهنگي‌هاي لازم جهت انتشار عمومي داشبورد هزينه ماهانه شهرداري تهران صورت گيرد به نحوي كه حداكثر تا ۱۵ مهرماه۹۹، اين داشبورد به‌صورت برخط و با امكان دريافت خروجي اكسل روي وبسايت شفاف منتشر شود.
۲. حداكثر ظرف مدت يك هفته، كارگروهي شامل نمايندگان اداره كل درآمد، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و كميته شفافيت و شهر هوشمند تشكيل شود و هماهنگي‌هاي لازم جهت انتشار عمومي داشبورد درآمد ماهانه شهرداري تهران صورت گيرد به نحوي كه حداكثر تا ۱۵ مهرماه۹۹، اين داشبورد به‌صورت برخط و با امكان دريافت خروجي اكسل روي وبسايت شفاف منتشر شود.
لازم به ذكر است از آنجا كه در نامه رسمي معاونت مالي و اقتصاد شهري، پيوست به نامه شماره ۱۶۰/۱۲۰۷۹ مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ در پاسخ به تذكر اينجانب، اطلاعات خلاف واقع در خصوص انتشار برخط اطلاعات درآمد و هزينه ماهانه شهرداري روي وبسايت شفاف ذكر شده است، عدم انجام به‌موقع اين امر، تذكر مجدد به شهردار تهران را در پي خواهد داشت.

فایل PDF نامه

۱۰۶- پيگيری تحقق شفافيت و هوشمندسازی در حوزه منابع انسانی

جناب آقای مظاهریان
سرپرست محترم معاونت توسعه منابع انسانی

با سلام و احترام
در صدوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با حضور مدیرکل محترم منابع انسانی، مدیرکل محترم ارزشیابی و کارگزینی مدیران، مدیرکل محترم مالی و اموال و مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. در خصوص رفع مغایرت بخشهای اطلاعات مدیران و اطلاعات کارکنان، منتشرشده روی وبسایت شفاف
در حال حاضر اطلاعات مربوط به کارکنان شهرداری با اطلاعات بخش مدیران ارشد روی وبسایت شفاف، به صورت کامل با هم انطباق ندارند و در مواردی برای یک شخص، در این دو بخش اطلاعات متفاوتی منتشر شده است و متاسفانه این مغایرت اطلاعاتی مکررا توسط رسانه‌ها پررنگ شده و صحت کلیه اطلاعات منتشرشده روی وبسایت شفاف را در نظر رسانه‌ها و شهروندان زیر سوال برده است. با توجه به توضیحات ارایه شده و بحث‌های انجام شده در جلسه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات داشبورد مدیران که در حال حاضر توسط اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران تهیه و به‌روزرسانی می‌شود، به صفحات مربوط به آنان در سامانه جامع منابع انسانی متصل شود تا فراخوانی اطلاعات مدیران و کارکنان روی وبسایت شفاف از یک سامانه واحد یعنی سامانه جامع منابع انسانی، به صورت سیستماتیک و برخط انجام شده و مغایرت اطلاعاتی موجود از بین برود.
۲. در خصوص اتصال سامانه‌های جامع منابع انسانی و مالی
۲.۱. طبق گزارش نمایندگان معاونت توسعه منابع انسانی، شرکت برج میلاد، سازمان عمرانی مناطق، سازمان نوسازی، سازمان زیباسازی و ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها سامانه حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کرده‌اند و سازمان آتش‌نشانی و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه درحال کانورت اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه هستند، لذا مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری در همکاری با معاونت توسعه منابع انسانی، صدور فیش حقوقی شهریور ماه این واحدها را منوط به راه اندازی و تکمیل اطلاعات این سامانه نماید
۲.۲. از آنجا که طبق گزارش نمایندگان معاونت توسعه منابع انسانی، سازمان فرهنگی هنری، شرکت شهروند، شرکت همشهری، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو-هلدینگ)، شرکت پیام‌رسا و شرکت ارتباط مشترک شهر هنوز سامانه حقوق و دستمزد را به‌طور کامل راه‌اندازی نکرده‌اند مقرر شد معاونت توسعه منابع انسانی اقدامات لازم را جهت راه‌اندازی این سامانه در این واحدها انجام دهد تا با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری صدور فیش مهرماه این واحدها منوط به راه‌اندازی و تکمیل اطلاعات این سامانه باشد.
۳. در خصوص اصلاح و تکمیل اطلاعات کارکنان شهرداری تهران
۳.۱. مقرر شد در بخش اطلاعات کارکنان روی وبسایت شفاف، علاوه بر محل خدمت و شغل، پست و واحد سازمانی نیز منتشر شود.
۳.۲. درخصوص ثبت سال استخدام کارکنان شهرداری، لازم است تمامی اطلاعات و پرونده‌های فیزیکی کارکنان به شکل الکترونیک در سامانه جامع منابع انسانی ثبت شود. لذا مقرر شد کارگروهی در معاونت منابع انسانی تشکیل شود و زمان‌بندی دقیق و تقسیم کار واحدهای مختلف شهرداری را مشخص نماید. پس از اصلاح این اطلاعات در سامانه منابع انسانی، در خصوص نحوه انتشار آن روی وبسایت شفاف تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین مقرر شد فیلد مربوط به تاریخ استخدام که ماه‌هاست به‌صورت خالی روی وبسایت شفاف منتشر می‌شود تا زمان تصحیح اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتشار، از روی این وبسایت برداشته شود.

فایل PDF نامه

۱۰۵- بررسی تحقق داده‌باز در شهرداری تهران و پیشرفت احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در یکصدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان مردادماه سال ۹۹، پیش‌نویس نهایی سند حکمروایی داده را پس از اعمال تغییرات مورد توافق در جلسه (پیوست شماره ۱)، به صورت رسمی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۲. با توجه به اتمام زمان جلسه و عدم امکان پرداختن به سایر بندهای دستورجلسه، مقرر شد گزارش موارد زیر حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به‌صورت مکتوب به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:
۲.۱. گزارش پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار تهران هوشمند (ارسال‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱)
۲.۲. نسخه نهایی سند راهبردی مدل بومی تهران هوشمند
۲.۳. گزارش جلسات کمیته تعامل‌پذیری داده
۳. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نتیجه بررسی کارشناسی کمیته شفافیت و شهر هوشمند درخصوص نامه ارسالی شماره ۱۶۰/۹۷۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع گزارش اجرای احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران براساس شاخص‌های مصوب (پیوست شماره ۲) را بررسی نماید و توضیحات موارد دارای ابهام برای این کمیته را حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به‌صورت مکتوب ارسال نماید.
۴. درخصوص شرکت‌های کارگزار (واسطه) ارائه سرویس‌های داده محور، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با درنظر گرفتن مواردی مانند قاعده کارمزد شرکت‌های کارگزار برای ارائه سرویس و داده، معیار و شاخص‌های انتخاب شرکت‌های کارگزار، زمان‌بندی و فرایند اعطای سرویس و داده، سیاست‌های امنیتی لازم برای شرکت‌های کارگزار، متولی و نحوه نظارت و روش‌های حصول اطمینان از شفاف و عادلانه بودن فرایند و تضمین رایگان بودن استفاده غیرتجاری شهروندان، دستورالعملی تهیه نماید و حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ برای بررسی در جلسات آینده، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو

۱۰۴- انتشار اطلاعات پروژه‌های احداثی

جناب آقای مظاهریان
معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا
جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام
در یکصدوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع «انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌های احداثی» و با حضور مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت و مدیرکل محترم امور مالی و اموال و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد در راستای اجرای بند ۴ ماده ۱۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران، حداکثر تا پایان تابستان ۹۹، اقلام اطلاعاتی زیر که در سامانه کنترل پروژه تولید می‌شوند به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف برای عموم منتشر شوند:
۱.۱. کد پروژه
۱.۲. عنوان پروژه
۱.۳. واحد سازمانی
۱.۴. پیشرفت فیزیکی تا انتهای سال (و سال‌های) قبل و سال جاری
۱.۵. پیشرفت برنامه‌ای سال جاری و سال قبل
۱.۶. تاریخ شروع پروژه، تاریخ پایان پروژه (برنامه‌ای) و پیش‌بینی پایان پروژه
۱.۷. آدرس و مشخصات فنی
۱.۸. تاریخ به‌روزآوری
۱.۹. اعتبار ابلاغی تا سال قبل و اعتبار ابلاغی پروژه در سال جاری
۱.۱۰. عتبار تخصیص‌یافته کل سال جاری
۱.۱۱. ریز تعهدات ذیل هر پروژه در سال جاری
۱.۱۲. مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ صورت وضعیت در سال جاری
۱.۱۳. هزینه قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری
۱.۱۴. پیشرفت ریالی سال قبل
۱.۱۵. موارد قرارداد شامل موضوع، مبلغ، نام پیمانکار، تاریخ قرارداد و… مشابه موارد منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲. مقرر شد به منظور به‌روزرسانی سیستماتیک صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران در خصوص پروژه‌های احداثی در سامانه کنترل پروژه، ظرف مدت یک هفته کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل مالی و اموال، اداره کل ارزیابی عملکرد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود تا با بررسی‌های کارشناسی، ارتباط سیستماتیک بین کدهای بودجه داخلی این واحدها با کدهای بودجه عمومی برقرار شود تا بتوان پیش از تبادل موافقت‌نامه‌ها نیز، داده‌های صورت‌وضعیت ثبت شده در سامانه مالی ذیل بودجه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها را در سامانه کنترل پروژه فراخوانی کرد. مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویت‌بندی و برنامه زمان‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که تناظر کدهای بودجه آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۳. مقرر شد اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت حداکثر ظرف مدت یک‌هفته گزارشی شامل فهرست تمامی پروژه‌های احداثی کلیه سازمان‌ها شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را با تفکیک به‌روز بودن یا نبودن صورت‌وضعیت پروژه‌های هر واحد به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید. همچنین مقرر شد اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به ذی‌حسابان واحدهایی که صورت‌وضعیت پروژه را به‌روز ثبت نمی‌کنند اعلام نماید که ایشان تا زمانی که کارگروه ذکرشده در بند دو این صورتجلسه ارتباط کدهای بودجه را فراهم می‌کند، آیتم‌های ریز تعهدات ذیل هر پروژه در سال جاری، مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ صورت وضعیت در سال جاری و هزینه قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری را جهت ثبت و به‌روزرسانی در سامانه کنترل پروژه، به اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.
۴. مقرر شد اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت برای برقراری دسترسی مناسب ذیحسابان به سامانه کنترل پروژه جلسات مشترکی برگزار نمایند تا ذیحسابان بتوانند پیشرفت‌های فیزیکی و ریالی پروژه‌های واحدهای ذیربط را مورد بررسی و نظارت قرار دهند. مقرر شد نتایج این جلسات به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

فایل PDF نامه

۱۰۳- پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری

جناب آقای یزدانی
معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و خدمات شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری، که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۷ و با حضور معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. در خصوص وضعیت ساماندهی غرفه‌های پارک‌ها و کیوسک‌ها و نحوه ثبت قراردادها و اجاره‌های مرتبط با آن
۱.۱. مقرر شد معاونت خدمات شهری و محیط زیست، کارگروهی متشکل نمایندگان آن معاونت، اداره کل درآمد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند با هدف تعیین تکلیف دو سر فصل زیر تشکیل دهد
الف ) بررسی راهکارهای سیستمی جهت ارتباط درآمدهای وصولی به کدهای درآمدی و همچنین قراردادهای درآمدی ثبت شده در سامانه جامع معاملات (با اولویت درآمدهای وصولی از محل اجاره غرفه‌ها) به نحوی که پس از اجرای این راهکارها امکان ردیابی اینکه درآمدهای وصولی از محل کدام کدهای درآمدی و کدام قراردادهای درآمدی است امکان پذیر باشد.
ب ) راه‌حل‌های استانداردسازی کدهای درآمدی برای ثبت درآمدهای واحدهای تابعه با اولویت سازمان فرهنگی و هنری، سازمان نوسازی عباس‌آباد و سازمان بازنشستگی جهت ثبت درآمد حاصل از اجاره غرفه‌ها و پس از آن سایر واحدها نظیر سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویت‌بندی و برنامه زمان‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که استاندارد سازی کدهای درآمدی آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد و همچنین این صورتجلسات در کمیته جامع مالی به تصویب رسیده و اجرایی شود. به‌علاوه مقرر شد در صورتی که تا پایان تابستان ۹۹، راه‌حل‌های اندیشیده‌شده به ثبت درآمد غرفه‌ها و کیوسک‌های مناطق و واحدهای تابعه در سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری منجر نشود، تخلفات این مناطق و واحدها از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

۱.۲. از آنجاکه اطلاعات مربوط به غرفه‌های احصا شده توسط معاونت خدمات شهری به‌صورت فیزیکی موجود است، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بررسی سامانه‌های موجود (از جمله سامانه جامع مالی، سامانه جامع املاک و…) اعلام نماید کدام سامانه بستر مناسبی برای ثبت اطلاعات این غرفه‌هاست؛ سپس معاونت خدمات شهری و محیط زیست در اسرع وقت، تمامی اطلاعات به‌دست آمده از تمامی غرفه‌ها را در آن سامانه ثبت نماید.
۱.۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته معاونت خدمات شهری و محیط زیست گزارش کاملی از کلیه غرفه‌های احصاشده به تفکیک منطقه و ناحیه، اطلاعات کلیه قراردادهای منعقدشده برای این غرفه‌ها و درآمدهای وصول و ثبت‌شده از این قراردادها را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۲. در خصوص راه اندازی صورت وضعیت الکترونیک حوزه خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه
۲.۱. مقرر شد حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۹، راه‌اندازی کامل سامانه صورت‌وضعیت الکترونیک خدمات شهری در تمامی مناطق ۲۲گانه و اتصال این سامانه به سامانه جامع مالی محقق شده باشد؛ به نحوی که پرداخت صورت وضعیت‌های تاییدشده در سامانه جامع مالی صرفا از طریق دریافت سیستمی اطلاعات صورت وضعیت‌ها از سامانه صورت وضعیت الکترونیک خدمات شهری امکان‌پذیر باشد. همچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحسابان اعلام نماید که از این پس صورت‌وضعیت‌های پسماند صرفا به‌صورت الکترونیکی تایید خواهند شد.
۲.۲. مقرر شد سازمان مدیریت پسماند حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ با طراحی گردش کار مناسب، فرایندی را پیش‌بینی کند که درصورت ثبت نشدن تعداد خودروی فعال و حداقل کارگران پیمانکاران و عملکردشان مطابق با قراردادهای منعقدشده در سامانه صورت‌ وضعیت، فرآیند تایید ضورت‌ وضعیت به صورت سیستماتیک متوقف و جریمه‌ای مطابق با مقررات موجود تعیین شود و پس از اخذ جریمه نیز، تایید صورت وضعیت با طی کردن مسیر سخت‌گیرانه‌ای صورت گیرد تا در نتیجه این اطلاعات دقیق و کامل ثبت شوند.
۳. در خصوص راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران
۳.۱. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌های شهر تهران را طراحی نماید و برای اعمال در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید.
۳.۲. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر تا پایان مرداد ماه ۹۹ از صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران (از جمله صحت اطلاعات مکانی) و مطابقت این اطلاعات با نسخه‌های فیزیکی اطمینان حاصل نماید.
۳.۳. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۹ اطلاعات سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران را پس از اعمال فرمول ارسالی توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و با اولویت ساختمانهای پرخطر و عمومی، بر روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران برای عموم شهروندان منتشر نماید.
۴. در خصوص ثبت انواع معاملات در سامانه جامع معاملات توسط سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری
از آنجاکه واحدهای تابعه ذیل معاونت خدمات شهری و محیط زیست، قراردادهای خود را به‌صورت باگردش در سامانه جامع معاملات ثبت نمی‌کنند، مقرر شد معاونت خدمات شهری و محیط زیست با ارسال بخشنامه‌ای به این واحدها اعلام نماید هر واحد تابعه موظف است در صورت برخورد با هرگونه مشکل در سامانه جامع معاملات که از ثبت باگردش قراردادهای آن واحد جلوگیری می‌کند، حداکثر ظرف مدت دو هفته ایراد مشاهده‌شده را به‌صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نماید؛ به ‌گونه‌ای که از ابتدای شهریورماه ۹۹، امکان ثبت باگردش تمامی قراردادها برای کلیه واحدهای تابعه زیرمجموعه معاونت فراهم بوده و امکان ثبت بدون گردش قراردادها در سامانه جامع معاملات غیرفعال گردد
۵. در خصوص ثبت پروژه‌های پژوهشی کلیه واحدهای زیر مجموعه خدمات شهری
مقرر شد ضمن اعلام معاونت خدمات شهری و محیط زیست به واحدهای زیرمجموعه جهت ثبت نسخه‌ی نهایی تمامی پژوهش‌های خاتمه یافته از سال ۱۳۸۹ به بعد در سامانه پژوهشیار، فهرست کامل پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده یا در حال اجرا (به تفکیک آن واحدها و در تمام ادوار مختلف از ابتدا تا به امروز)، حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

فایل PDF نامه

۱۰۲- ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ و با حضور رئيس محترم سازمان بازرسی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۸۸۸و انتشار پیام‌های این سامانه
۱.۱. مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، گزارش‌های ۱۸۸۸ مطابق جدول پیوست روی وبسایت شفاف منتشر گردد.
۱.۲. مقرر شد در راستای کاهش اتلاف وقت اپراتورها و بهینه‌سازی رسیدگی به پیام‌های شهروندان، حداکثر ظرف مدت دو هفته، فرم ثبت پیام اینترنتی سامانه ۱۸۸۸ به تفکیک تقدیر و تشکر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت و سوال و ابهام تهیه شود. نمونه پیشنهادی این فرم به پیوست ارسال می‌گردد.
۱.۳. مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، امکان ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ از طریق درگاه تهران من فراهم شود به گونه‌ای که قابلیت‌های ثبت بازخورد و رویت وضعیت پیام نیز برای شهروندان فراهم باشد.
۱.۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت حداکثر یک هفته، سازمان بازرسی دستورالعمل لازم برای گردش کار قابلیت ارجاع خودکار پیام‌های ۱۸۸۸ به مرجع سازمانی بالاتر را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید به نحوی که در این دستورالعمل مشخص باشد هر مرحله از گردش یک پیام، چه مدت زمان نیاز دارد و پس از پایان زمان مقرر و عدم پاسخگویی مسئول مربوطه، پیام باید به چه نهادی ارجاع گردد. همچنین نسخه‌ای از این گردش کار به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد
۱.۵. در خصوص پیام‌های پرتکرار مقرر شد، در صورت ارجاع یک پیام، پیام‌های مشابه نیز به پیام اول پیوند داده شوند که واحد رسیدگی کننده که پیام به او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد. همچنین مقرر شد با تعیین فرایندهای لازم از سوی سازمان بازرسی، پاسخ به کلیه پیام‌های مشابه به صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیه پیام‌های مشابه گرفته شود.
۱.۶. در خصوص پیام‌هایی که در آن سامانه ۱۸۸۸ به رفع ابهام و راهنمایی می‌پردازد، مقرر شد سازوکاری سیستمی طراحی شود که در آن مورد اطلاع رسانی شده به واحد روابط عمومی و معاونت مربوطه انتقال داده شود و فراوانی پیام‌های مرتبط با هر حوزه به صورت گزارش فصلی احصا شده و به معاونت‌های متولی ارسال گردد.
۱.۷. در خصوص سطح‌بندی دسترسی به هویت گزارشگران در سامانه ۱۸۸۸، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان بازرسی از ناشناس بودن ثبت‌کننده پیام در این سامانه اطمینان حاصل نمایند.
۱.۸. مقرر شد سازمان بازرسی حداکثر ظرف مدت یک هفته، گردش کار و فرایند اتصال دو سامانه ۱۸۸۸ و باهم در حوزه‌ پیام‌های دسته‌بندی پیشنهادها در سطوح ناحیه، منطقه و معاونت را به سازمان بازرسی ارسال نماید و نسخه‌ای از این فرایند نیز به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۱.۹. مقرر شد در خصوص موارد ارتقای فنی و رویه‌ای در سامانه ۱۸۸۸، سازمان بازرسی کارگروهی متشکل از نمایندگان آن سازمان، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند تشکیل دهد تا با برگزاری جلسات منظم و هفتگی کارشناسی، مواردی مانند ارسال کد ۴ رقمی جهت تکمیل ثبت پیام برای حصول اطمینان از صحت شماره تلفن همراه شهروند و پیگیری‌های بعدی، موضوع و گروه موضوعاتی که به اشتباه با برچسب اینترنت ثبت می‌شوند، فرایند اتصال سامانه ۱۸۸۸ و سامانه باهم برای پیام‌های پرتکرار و پیشنهادهای ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ و سایر موارد مشابه مورد بررسی قرار گیرند.

۲. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۳۷
۲.۱. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته دسته‌بندی‌های جدید موضوعات سامانه ۱۳۷ عملیاتی شود و موضوعاتی از قبیل مناسب‌سازی برای جانبازان و معلولین و معبر دوچرخه نیز اضافه شوند.
۲.۲. با توجه اعلام مکرر کمیته شفافیت و شهر هوشمند در خصوص قابل رویت نبودن سابقه پیام‌ها در سامانه ۱۳۷ درگاه تهران من و عدم رفع ایراد فنی، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته با انجام اصلاحات مورد نیاز، این قابلیت روی درگاه تهران من فراهم شود. همچنین مقرر شد با توجه به پیگیری‌های پیشین کمیته شفافیت و شهر هوشمند، حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، امکان ثبت بازخورد برای پیام‌های ۱۳۷ و نیز جستجوی کلیدواژه برای ثبت پیام شهروندان از طریق درگاه تهران من فراهم شود.
۲.۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، در فرم‌های ثبت پیام، پارسل‌های ناحیه‌ای به پارسل‌های محله‌ای تغییر پیدا کند، به‌گونه‌ای که مشخص باشد هر پیام مرتبط با کدام محله است.
۲.۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، امکان رویت موضوعات و گروه موضوعات پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ به صورت برخط روی نقشه (بصری سازی) در بازه‌های زمانی مشخص میسر شود و به صورت عمومی انتشار یابد.

فایل PDF نامه

فایل پیوست صورت‌جلسه

۱۰۱- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
ضمن ابراز نارضایتی از عدم حضور معاون محترم مالی و اقتصاد شهری در صدویکمین جلسه از پیش‌هماهنگ‌شده کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ برگزار شد، موارد زیر در این جلسه مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید این توافقات در موعد مقرر اجرا شود.
الف. اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲

۱. انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران شامل ارسال الکترونیکی اسناد معاملات، دریافت و بازگشایی تمام الکترونیکی پاکات موضوع ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که هم‌اکنون دستگاه‌های دولتی در سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در حال اجرای آن هستند.
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، استدلال‌های اداره کل حقوقی شهرداری تهران مورد قبول شورای اسلامی شهر تهران قرار نگرفت و تذکر جدی در خصوص استنکاف از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به ایشان داده شد. لذا در صورت عدم راه‌اندازی انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران (با توجه به استفاده کلانشهرهایی نظیر قم و کرمانشاه از سامانه ستاد)، شورای اسلامی شهر تهران موضوع را از طرق قانونی پیگیری خواهد نمود.
۲. ثبت با گردش قراردادها در مناطق شهرداری تهران
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، ضمن ابراز نارضایتی از عقب‌گرد معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ایجاد امکان مجدد ثبت بدون گردش قراردادها در مناطق شهرداری تهران، مقرر شد ظرف مدت یک هفته امکان ثبت بدون گردش برای مناطق برداشته شود و مناطق ملزم باشند تمامی قراردادهای خود را صرفا به صورت با گردش ثبت نمایند.
۳. ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری تهران
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن ابلاغ بخشنامه به واحدهای تابعه شهرداری تهران اعلام نماید از تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۹۹ واحدهای تابعه فقط به‌صورت باگردش می‌توانند قراردادهای خود را در سامانه معاملات ثبت نمایند، لذا تا این تاریخ هر گونه مشکل در ثبت باگردش واحد تابعه مربوطه باید به صورت مستند و مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاع‌رسانی شود تا برطرف شده و کلیه واحدهای تابعه قراردادهایشان را به‌صورت باگردش ثبت نمایند. پس از این تاریخ، از آنجا که مطابق با ماده ۴ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ذی‌حساب‌ها ناظر حسن اجرای این مصوبه هستند، شورای اسلامی شهر تهران در همکاری با ذی‌حساب‌ها،‌ واحدهای تابعه‌ای را که از اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران استنکاف نمایند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد داد.
۴. رفع ایرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روی وبسایت شفاف
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، ایرادات ثبت در سامانه معاملات شهرداری تهران و به دنبال آن انتشار اطلاعات غلط و ناقص روی وبسایت شفاف به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
۴.۱. ثبت غیرسیستمی و دستی نام امضاکننده از طرف کارفرما
۴.۲. ثبت غیرسیستمی و دستی نام اعضای کمیسیون
۴.۳. ثبت غیرسیستمی و دستی نام پیمانکار
۴.۴. ثبت غیرسیستمی و دستی نام مدیرعامل
۴.۵. ثبت غیرسیستمی و دستی امضا کنند قرارداد از طرف مجری و نام مدیرعامل
۴.۶. ثبت غیرسیستمی و دستی کد اقتصادی پیمانکار
۴.۷. ثبت غیرسیستمی و دستی رتبه پیمانکار
۴.۸. ثبت غیرسیستمی و دستی روش انتخاب پیمانکار
۴.۹. ثبت غیرسیستمی و دستی نام ناظر
۴.۱۰. فایل‌های آپلودشده
۴.۱۰.۱. در برخی موارد فایل های آپلود شده نامرتبط است.
۴.۱۰.۲. در برخی موارد علی‌رغم اینکه فایل آپلود شده است اما به وبسایت شفاف ارسال نمی‌شود.
۴.۱۰.۳. در برخی موارد فایل آپلود شده صحیح است اما محتوای فایل با محتوای انتشار یافته که به صورت رکورد مجزا است همخوانی ندارد. برای مثال قرارداد در زمان شهردار سابق امضا شده است اما در لیست امضا کنندگان نام شهردار جدید وجود دارد
۴.۱۱. عدم ثبت زمان عقد قرارداد
۴.۱۲. عدم ثبت مبلغ قرارداد
۴.۱۳. انتشار قراردادهای پیش از تاریخ شهریورماه ۹۶
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانه جامع معاملات و دعوت از نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، حداکثر ظرف مدت دو هفته، راه‌حل‌های سیستمی برای رفع این ایرادات را احصا کرده و به مرحله اجرا درآورد. همچنین ضروری است اطلاعاتی که پیش از این به‌صورت ناقص و غلط ثبت و منتشرشده است حداکثر ظرف مدت دو هفته احصا شده، اصلاح آن به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ شود و این اصلاح در پایان موعد مقرر دو هفته انجام پذیرفته باشد.
۵. ثبت باگردش قراردادهای متوسط
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانه جامع معاملات و دعوت از نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، ثبت و انتشار معاملات سطح متوسط مناطق و واحدهای تابعه را در دستور کار قرار دهد به گونه‌ای که از ابتدای شهریورماه ۹۹ این معاملات روی وبسایت شفاف منتشر شود.
۶. ثبت و انتشار قراردادهای ملکی
مقرر شد، مطابق با توافقات پیشین (نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)، اطلاعات زیر برای قراردادهای ملکی سال ۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۹۹ روی وبسایت شفاف منتشر شود:
فروش:
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• تاریخ کمیسیون
• اعضاء کمیسیون
• آرای اعضای کمیسیون
• مساحت ملک
• محدوده ملک
• نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)
• مبلغ کلی توافق
• امضاکنندگان قرارداد از طرف شهرداری
تملک – خرید
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• تاریخ کمیسیون
• اعضاء کمیسیون
• آرای اعضای کمیسیون
• مساحت ملک
• محدوه ملک
• نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)
• مبلغ کلی توافق
• امضا کنندگان از طرف شهرداری
اجاره – استیجاره
• اطلاعات موجر
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• مشخصات ملک
• مساحت ملک
• محدوه ملک
• اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)
• صورتجلسه هیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)
• اجاره بها ماهیانه
• مجموع مبلغ
• امضا کنندگان از طرف شهرداری

۷. انتشار حواله‌ها
مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات، اقدامات لازم جهت ثبت و انجام الکترونیکی این نوع از معاملات شهرداری را فراهم نماید. همچنین مقرر شد حداکثر تا پایان مرداد ماه ۹۹ در رابطه با آن دسته از تهاترهایی که اطلاعات آن در حال حاضر در سایر سامانه‌های شهرداری به طور پراکنده در حال ثبت است، فراخوانی اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملک از سامانه جامع املاک صورت گرفته و در وبسایت شفاف منتشر شود.

ب. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر
مقرر شد حداکثر تا ۱۵ مردادماه ۹۹، پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر به همراه گزارش توجیهی آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد
ج. انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه
مقرر شد حداکثر تا ۱۵ مرداد ۹۹، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به طراحی داشبوردهای گزارش‌های درآمد و هزینه اقدام نماید تا اطلاعات درآمد و هزینه ماهانه به صورت سیستماتیک و برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود؛ به نحوی که این داشبوردها امکان دریافت خروجی اکسل به صورت ماهانه را نیز دارا باشند. همچنین بدیهی است این اطلاعات باید به صورت برخط از سامانه‌های مرتبط فرا خوانده شوند به نحوی که به محض اتمام مهلت سررسید وصول برخی درآمدها و انعکاس آن در دفاتر، تغییرات لازم روی این داشبورد نیز به صورت خودکار اعمال شود.
د. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
از آنجا که ثبت پرداخت بودجه جاری روی ردیف بودجه در منطقه ۹ به‌صورت آزمایشی با موفقیت انجام شده است، مقرر شد حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد در همه مناطق پرداخت بودجه جاری روی ردیف بودجه ثبت شود. همچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته با برگزاری جلسات کارشناسی، راهکارهای لازم برای ثبت پرداخت روی ردیف بودجه‌های عمرانی و دیون نیز استخراج شده و گزارش آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

فایل PDF نامه

۱۰۰- پيگيري اقدامات انجام‌شده در معاونت معماری و شهرسازی در زمينه شفافيت و هوشمندسازی

جناب آقای گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
در صدمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد ظرف مدت حداکثر یک هفته معاونت شهرسازی و معماری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات فهرست کلیه استعلامات دستگاه‌های مختلف (شامل استعلام دفاتر اسناد رسمی، استعلامات بانکی، استعلام پروانه کسب اصناف، استعلام سازمان زمین شهری، استعلام دادگاه‌ و…) به همراه برنامه زمان‌بندی دقیق و با جزئيات الکترونیکی شدن آنها را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. لازم است در مرحله نخست از این برنامه زمان‌بندی کلیه این استعلامات که توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می‌گیرد،‌ در حساب شهروندی ایجاد شود به گونه‌ای که شهروند بتواند از طریق این حساب، درخواست استعلام و دریافت نسخه الکترونیکی آنها و نیز بارگذاری مدارک دریافتی از دیگر ارگان‌ها را شخصا انجام دهد؛ ضروری است در مراحل بعدی این برنامه زمان‌بندی، رایزنی با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای تبادل سیستماتیک و الکترونیک اطلاعات نیز صورت گیرد. همچنین در این زمان‌بندی باید به این موضوع توجه شود که طبق ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بوده است تا پایان سال ۹۸ این استعلامات را به‌صورت الکترونیکی ارائه کند.
۲. مقرر شد در اسرع وقت کارگروه تمام‌الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه مجددا به‌صورت منظم تشکیل جلسه دهد. همچنین مقرر شد این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو هفته احصا کند که باتوجه به فرایندهایی که هم‌اکنون به‌صورت الکترونیکی درون شهرداری وجود دارد، از طریق حساب شهروندی چه خدمات و امکاناتی را می‌توان برای شهروند به‌صورت الکترونیکی ایجاد کرد تا از مراجعات مکرر و غیرضروری به شهرداری تهران کاسته شود. به علاوه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته زمان‌بندی دقیق مراحل مختلف ایجاد این دسترسی‌ها برای شهروند در حساب شهروندی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.
۳. مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک ماه فرایند اصلاحی پیشنهادی خود شامل حذف مراحل زائد و تکراری برای صدور پروانه ساختمانی را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۴. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات منتشرشده در حوزه شهرسازی را در دستور کار قرار دهد به گونه‌ای که شهروند بتواند با جستجو و انتخاب فیلدهای مختلف نظیر منطقه، طرح تفصیلی، پهنه، آرای کمیسیون‌های مختلف و…، اطلاعات مورد نیاز خود را از نقشه استخراج و خروجی آن را نیز دریافت نماید؛ همچنین توضیحات مورد نیاز برای فهم اطلاعات منتشرشده به شیوه‌های مختلف روی حساب شهروندی منتشر شود. مقرر شد ظرف مدت دو هفته گزارشی از برنامه‌های پیشنهادی و زمان‌بندی اجرای آنها با هدف بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به این اطلاعات، به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.
۵. از آنجا که دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هریک از پرونده‌هایی که در سال ۹۷ عوارض پرداخت نموده‌اند روی وبسایت شفاف منتشر شده است، مقرر شد معاونت معماری و شهرسازی حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد در سال ۹۸ و چهارماهه ۹۹ را نیز روی وبسایت شفاف منتشر نماید.

فایل PDF نامه

۹۸ و ۹۹- اولویت‌بندی پروژه‌های برنامه تهران هوشمند

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

پیرو نودوهشتمین و نودونهمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ و ۹۹/۰۳/۱۳ با حضور جنابعالی برگزار شد، اولویت‌بندی پیشنهادی كمیته شفافیت در خصوص پروژه‌های قلمرو فاز اول برنامه تهران هوشمند در سال ۱۳۹۹و شناسنامه پیشنهادی برای اولویت‌دارترین پروژه‌ها به پیوست ارسال می‌شود. همانطور كه در این جلسات مطرح شد، پروژه‌های اولویت‌دار سطح الف، پروژه‌هایی هستند كه بیشترین اهمیت را دارند و روند پیشرفت و مراحل ارتقا آن‌ها به صورت مستمر توسط كمیته شفافیت و شهر هوشمند مورد ارزیابی و پیگیری قرار خواهد گرفت. پروژه‌های سطح ب و ج به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

همچنین در جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ مقرر شد:

۱. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسنامه پروژه‌های ۷۷گانه خود را به ترتیب اولویت مطابق فرمت پیشنهادی حاوی پیشرفت فعلی پروژه، مراحل و زمان‌بندی پروژه، نحوه تامین مالی و ارتباط با ردیف‌های بودجه سالانه، ارتباط با احكام برنامه سوم توسعه شهر تهران، اقدامات پیش‌نیاز پروژه، هدف گذاری و شاخص‌های كمی ارزیابی پروژه، حداكثر تا پایان خرداد ماه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۲. در خصوص پروژه‌هایی كه در فایل پیوست ذیل عنوان دارای ابهام دسته‌بندی شده‌اند، در صورتی كه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت آن‌ها را در درجه بالاتری می‌داند، ضمن ارسال شناسنامه كامل آنها، پیشنهاد خود را برای جابجایی اولویت آن پروژه‌ها به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۳. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از دسته‌بندی موضوعی واحدی در سند راهبردی «مدل بومی تهران هوشمند»‏ و اكسل ارسالی جزئیات ۷۷ پروژه خود استفاده كند و نسخه‌های نهایی این دو فایل را حداكثر تا پایان خرداد ماه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۴. مطابق بند یكم ماده ۲۰ برنامه سوم توسعه شهر تهران مبنی بر تدوین و ابلاغ سند حكمروایی داده شهرداری و تدوین سیاست‌ها و تنظیم مقررات لازم با هدف توسعه رویكرد داده باز و به اشتراك گذاری داده‌های شهری تا پایان سال اول برنامه، این سند حداكثر تا پایان خرداد ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.

فایل PDF نامه
پیوست ۱
پیوست ۲

۹۷- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

در نودوهفتمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

ارتقای سامانه ۱۳۷

۱. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸، ضمن ارتقا نسخه‌های وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من و رفع ایرادات فنی آن، خطاهای موجود در امكان دیدن سابقه پیام‌های ثبت‌شده در سامانه توسط شهروند برطرف شود به نحوی كه همه كاربران بتوانند سابقه تمامی پیام‌هایی كه ثبت كرده‌اند مشاهده نمایند.

۲. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸، امكان جستجوی گروه موضوع و موضوع پیام در نسخه‌های وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من فراهم شود.

۳. مقرر شد حداكثر تا پایان فروردین ماه ۹۹، ارتقا ویپ ۱۳۷ برای ایجاد امكان بازخوردگیری فراهم شده و در همین بازه زمانی، امكان ثبت بازخورد در نسخه وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من فراهم شود. مقرر شد ثبت بازخورد اینترنتی به گونه‌ای باشد كه برای تمامی پیام‌ها در دو حالت زیر انجام شود الف) در صورتی كه از لحظه ثبت پیام توسط شهروند بیش از دو هفته گذشته باشد و هنوز وضعیت پیام نهایی نشده باشد ب) از زمان نهایی شدن وضعیت پیام تا یك ماه پس از آن.

۴. مقرر شد حداكثر تا پایان اسفندماه ۹۸ دسته‌بندی‌های جدید ۱۳۷ برای استفاده آسان شهروندان جهت ثبت پیام در نسخه وب ۱۳۷ و سامانه تهران من اجرایی گردد. مقرر شد با برگزاری جلسات كارشناسی و دعوت از كارشناسان كمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، نسخه‌های مناسب و كاربرپسند برای شهروندان تهیه و در سامانه اعمال شود.

۵. مقرر شد با توجه به اقدام ارزشمند سازمان بازرسی در خصوص انتشار عمومی داده‌های خام پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷، با ارسال نامه‌ای از این سازمان به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشار عمومی داده‌های خام جدید این سامانه مطابق آن چه هم اكنون روی وبسایت شفاف در دسترس عموم است، هر سه ماه ادامه یابد و منتشر شود.

ارتقای سامانه ۱۸۸۸

۱. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم را جهت برقراری ارتباط بین دو بخش ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طریق ویپ فراهم نماید به‌گونه‌ای كه بتوان تماس‌های شهروندان را بین این دو بخش ارتباط داد.

۲. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸ جلسات كارشناسی با دعوت از كارشناسان كمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شود تا فهرستی از مشكلات این سامانه، اولویت‌بندی رفع آنها و راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع مشكلات تهیه شود.

راه‌اندازی ZRM

مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه‌ زمان‌بندی و مراحل راه‌اندازی سامانه ZRM را تا پایان اسفندماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید، به‌گونه‌ای كه در این گزارش تمامی مراكز تماسی كه در این سامانه تجمیع خواهند شد، احصا شده باشد و اولویت یكپارچگی و اتصال آنها به یكدیگر و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده اتصال هر مركز تماس به این سامانه مشخص شده باشد.

فایل PDF نامه

 

۹۶- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

نودوششمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ با حضور مدیركل محترم مالی و اموال، مدیركل محترم خزانه‌داری، مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید گزارش مكتوب اجرای این توافقات حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

شفافیت درآمد و هزینه

۱. در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص شفافیت هزینه‌های ماهانه در شهرداری تهران،‌ مقرر شد پایان دی‌ماه ۹۸ هزینه‌های شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۸ به صورت داشبورد و در طبقه‌بندی‌های ماهانه به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود.

۲. در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص شفافیت درآمدهای ماهانه در شهرداری تهران، مقرر شد پایان دی‌ماه ۹۸ درآمدهای شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت داشبورد و در طبقه‌بندی‌های ماهانه به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف منتشر شوند و پس از این حداكثر تا تاریخ دهم هر ماه گزارش درآمد ماه گذشته روی این وبسایت به‌صورت برخط منتشر شود.

شفافیت پرداخت

مقرر شد اداره كل خزانه‌داری با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ با برگزاری جلسات كارشناسی، یك منطقه را به‌صورت پایلوت انتخاب نماید تا پرداخت‌های این منطقه از ابتدای سال ۹۸ در سامانه جامع مالی روی ردیف بودجه ثبت شود و گزارش این جلسات به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

باتوجه به تاخیر در اجرای بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و ماده سی‌وهشتم برنامه سوم توسعه شهر تهران، مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ اداره كل خزانه‌داری با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جلسات كارشناسی این حوزه را برگزار نماید و گزارش این جلسات به همراه زمان‌بندی اجرای كامل این بازار تا پایان سال ۹۸ را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

شفافیت املاك شهرداری تهران

۱. مقرر شد اداره كل مالی و اموال گزارش استفاده كامل سازمان املاك و مستغلات از سامانه جامع مالی و همچنین تایید بسته‌شدن حساب‌ها پس از گرفتن تراز را به‌صورت ماهانه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۲. درخصوص اجرای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاك مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ گزارش جلسات برگزار شده میان سازمان املاك و مستغلات و سازمان اسناد و املاك به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۳. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات برای ثبت و انجام الكترونیكی این نوع از معاملات شهرداری، اداره كل مالی و اموال جلسات كارشناسی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز از انواع تهاتر برای ثبت در سامانه جامع معاملات تشكیل دهد و گزارش برگزاری این جلسات تا پایان دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۴. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارش جامعی از درخواست‌هایی كه مناطق برای ثبت معاملات ملكی در سامانه جامع معاملات داشته‌اند اما موفق به ثبت آنها نشده‌اند به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۵. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸، سازمان املاك و مستغلات، اداره كل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با برگزاری جلسات كارشناسی فرایند ثبت با گردش انواع معاملات ملكی را احصا نموده، سامانه مرجع ثبت اطلاعات معاملات ملكی را انتخاب كنند، گلوگاه مناسب برای اطمینان از ثبت انواع معاملات ملكی در سامانه‌های شهرداری تهران را تعیین كنند و گزارش این جلسات را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایند.

۶. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ برنامه زمان‌بندی اجرای كامل مصوبه «ساماندهی اسناد املاك و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

سامانه جامع معاملات

۱. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ انجام آزمایشی یك معامله در یك منطقه از شهرداری تهران به‌صورت تمام‌الكترونیكی انجام شده و گزارش مكتوب آن به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

 ۲. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با برگزاری جلسات مشترك با حراست شهرداری تهران و اداره كل مالی و اموال دستورالعمل چگونگی تهیه و توزیع توكن‌های مربوط به امضای الكترونیكی را تدوین كند.

 ۳. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ اداره كل مالی و اموال ابتدا اطلاعات قراردادهایی كه روی وبسایت شفاف به‌صورت كامل منتشر نشده‌اند، احصا نماید سپس به مناطق ۲۲گانه با ارسال بخشنامه‌ای اعلام نماید كه حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ باید این اطلاعات به‌صورت كامل در سامانه جامع معاملات ثبت شود.

 ۴. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ اداره كل مالی و اموال گلوگاه انتشار آگهی معاملات شهرداری تهران، به‌صورت همزمان با انتشار آگهی در روزنامه را مشخص نموده، گزارش اجرای آن را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۹۵- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی (لغو شد)

برگزاری این جلسه لغو شد و موضوعات مطرح‌شده، در جلسه ۹۷ پیگیری شد.

۹۴- پیگیری توافقات جلسه ۹۱ در خصوص اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام؛

با توجه به تاخیر شهرداری تهران در اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری، كمیته شفافیت و شهر هوشمند نودوچهارمین جلسه خود را با موضوع پیگیری اجرای این تبصره روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ با حضور معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان سازمان املاك و مستغلات و معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار كرد.

در این جلسه با توجه به تاخیر سازمان املاك و مستغلات در اجرای توافقات پیشین در خصوص اجرای بند الف تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ و تخمین میزان یارانه غیرمستقیم پرداختی در حوزه اجتماعی و فرهنگی (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۵۷۲۷ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶)، مقرر شد سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران حداكثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تفصیلی كلیه املاك در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری كه برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند فرهنگسراها، سرای محلات، مراكز بهاران، مراكز كوثر، مراكز پرتو، اماكن ورزشی، املاك ستادی و مانند آن‌ها) یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملك و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریك از این املاك در سال ۹۸ را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید تا در جلسه آتی این كمیته مورد بررسی قرار گیرد.

خواهشمند است نسبت به اجرای این توافق دستورات لازم را صادر فرمایید.

فایل PDF نامه

۹۳- پیگیری پیشرفت تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

 جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام؛

 در نودوسومین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ با حضور جناب آقای زارعلی مدیركل محترم امور مالی و اموال، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای محمدزاده مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

 ۱. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ اداره كل مالی و اموال در فرایند انجام معامله، مرحله‌ای را در نظر بگیرد تا بتوان به‌صورت سیستماتیك همزمان با ارسال دستور برای انتشار آگهی در روزنامه، متن آگهی برای انتشار روی درگاه واحد تالار آگهی‌های معاملات شهرداری به این درگاه ارسال شود به گونه‌ای كه اسناد نیز روی این درگاه بارگذاری شده باشد و متقاضی شركت در معامله بتواند این اسناد را از درگاه واحد آگهی‌ها دریافت كند.

۲. با توجه به اینكه همچنان برخی آیتم‌های وب‌سایت شفاف در خصوص یك قرارداد به‌صورت خالی نمایش داده می‌شود، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت كلیه این اطلاعات در سامانه جامع معاملات اجباری شود و ارتباط این آیتم‌ها با وبسایت شفاف برقرار شود به گونه‌ای كه قراردادهایی كه تاكنون با آیتم‌های خالی منتشر شده‌اند نیز اطلاعات‌‌شان به‌صورت كامل روی وب‌سایت شفاف در دسترس عموم قرار گیرند.

۳. در جلسه گذشته كمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شده بود حداكثر تا ۲۰ آذر ۹۸، با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شهری از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه زمان‌بندی دقیق اجرای كامل مصوبه  الزام شهرداری تهران انجام الكترونیكی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود به نحوی كه در این زمان‌بندی مصوبه فوق تا پایان سال ۹۸ به‌طور كامل اجرا شده باشد. با توجه به تاخیر ناموجه در ارسال این برنامه زمان‌بندی و به تبع آن تاخیر در اجرای مصوبه فوق، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ این برنامه زمان‌بندی به‌صورت كامل و با جزئیات به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

۴. در خصوص امضای ذی‌حساب مقرر شد در مواردی كه اسناد به‌صورت الكترونیك تولید می‌شوند امضای ذی‌حسابان نیز به صورت الكترونیك انجام شود.

۵. مقرر شد طبق توافقات پیشین مبنی بر انجام تمام‌الكترونیكی حداقل یك قرارداد تا پایان آذرماه ۹۸، گزارش اجرای آن، تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۶. از آنجایی كه مصوبه انجام الكترونیكی و اعلان عمومی معاملات شهرداری تهران برای تمامی معاملات متوسط و كلان بوده و تاكنون صرفا معاملات كلان انتشار عمومی یافته است، مقرر شد اداره كل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲ گانه و واحدهای تابعه، ثبت معاملات متوسط از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱ را در سامانه جامع معاملات الزامی كند.

شفافیت املاك شهرداری

 ۱. با توجه به تاخیر در اجرای توافقات پیشین در خصوص فراخوانی اطلاعات معاملات املاك از سامانه جامع املاك، مقرر شد حداكثر تا تاریخ  ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت اطلاعاتی كه پیش از این مورد توافق قرار گرفته‌اند (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴مورخ۹۸/۰۸/۲۹) برای معاملات املاك در سامانه جامع معاملات اجباری باشد و آن دسته از اطلاعاتی كه در سامانه جامع املاك ذیل ارزیابی انواع معاملات ثبت می‌شود از این سامانه فراخوانی شود و تكمیل آن اطلاعاتی كه مناطق برای معامله املاك زیر صد متر دارند نیز در سامانه جامع معاملات اجباری شود.

۲. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات برای ثبت و انجام الكترونیكی این نوع از معاملات شهرداری، اداره كل مالی و اموال جلسات كارشناسی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز از انواع تهاتر برای ثبت در سامانه جامع معاملات تشكیل دهد و این ثبت به‌گونه‌ای باشد كه سامانه جامع معاملات اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام را از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملك را از سامانه جامع املاك فراخوانی كند. مقرر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۳. طبق اظهارات مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات، از نیمه آبان‌ماه ۹۸ هیچ‌گونه سند جدید در سامانه همكاران سیستم ثبت نمی‌شود؛ لذا مقرر شد گزارش عملیات كانورت اطلاعات از سامانه همكاران سیستم به سامانه جامع مالی در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود. همچنین مقرر شد در پنجم هر ماه پس از گرفتن تراز سازمان املاك و مستغلات از سامانه جامع مالی، حساب‌ها بسته شود به نحوی كه سازمان املاك و مستغلات نتواند در اسناد ماه گذشته تغییری ایجاد كند و اداره كل مالی گزارش تایید بسته‌شدن حساب‌ها پس از گرفتن تراز را به‌صورت ماهانه به كمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۴. مقرر شد فرایند تایید شده كلیه معاملات املاك سازمان املاك و مستغلات برای پیاده‌سازی در سامانه جامع معاملات توسط این سازمان حداكثر ظرف مدت یك هفته به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود و گزارش ارسال این فرآیندها به شورای اسلامی شهر تهران اطلاع داده شود.

۵. مقرر شد سازمان املاك و مستغلات حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸، گزارش اجرای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاك را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه

 ۱. مقرر شد در اولین گام برای انتشار گزارش‌های هزینه شهرداری تهران، گزارش‌های فعلی در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف به‌صورت ماهانه تنظیم و سپس منتشر شود. همچنین مقرر شد در گام بعدی، حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ قابلیت جستجوی پیشرفته روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد به نحوی كه كاربر بتواند با انتخاب گزینه‌های مختلف، انواع هزینه و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نماید.

۲. طبق اظهارات نماینده اداره كل درآمد، تعاملات با مركز رصد شهری آغاز شده تا با فراخوانی اطلاعات از سامانه‌هایی كه درآمد در آن ثبت می‌شود، گزارش یكپارچه‌ای از درآمدهای ماهانه شهرداری تهیه شود. مقرر شد این گزارش‌ها حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ روی وب‌سایت شفاف منتشر شود.

انتشار اطلاعات پرداخت‌ روی ردیف بودجه سنواتی

مقرر شد اداره كل خزانه‌داری در اسرع وقت جلسات كارشناسی با حضور نمایندگان اداره كل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده كمیته شفافیت و شهر هوشمند تشكیل دهد تا مشخص شود در سامانه جامع مالی باید چه تغییراتی صورت گیرد كه بتوان اطلاعات پرداخت را در این سامانه روی ردیف بودجه ثبت كرد. مقر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

 مقرر شد اداره كل خزانه‌داری حداكثر تا ۷ دی‌ماه ۹۸ به‌صورت مكتوب گزارش برگزاری جلسات كارشناسی و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

خواهشمند است نسبت به حضور مدیركل محترم مالی و اموال، مدیركل محترم خزانه‌داری و مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات در نودوششمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز سه‌شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن كمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و ارائه گزارش اجرای موارد فوق دستور فرمایید.

فایل PDF نامه

۹۲- شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران

جناب آقای صبوری

معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران

با سلام و احترام

نودودومین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ با حضور جنابعالی و مدیران معاونت فنی و عمرانی، جناب آقای جعفری سرپرست اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت و نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم برای اجرا شدن این توافقات را صادر فرمایید:

   ۱- مقرر شد راه‌اندازی سامانه جامع فنی و عمرانی به‌گونه‌ای پیگیری شود كه از ابتدای سال ۹۹ كلیه صورت وضعیت‌های حوزه فنی و عمرانی در كلیه مناطق ۲۲گانه و واحدهای تابعه شهرداری به‌صورت تمام‌الكترونیكی صادر شود.

   ۲- مقرر شد فهرست كلیه پیمانكاران متقاضی همكاری با شهرداری تهران در حوزه فنی و عمرانی به همراه جزئیاتی نظیر تایید یا رد صلاحیت‌، علت رد صلاحیت، آیین‌نامه‌های بررسی صلاحیت و زمان‌بندی بررسی صلاحیت و همچنین فهرست سیاه پیمانكاران متخلف حداكثر ظرف مدت دو هفته روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی منتشر شود.

   ۳- مقرر شد با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات بهسازی معابر با جزئیاتی شامل حجم آسفالت، مساحت بهسازی‌شده، پیمانكار و هزینه بهسازی روی نقشه GIS برای عموم منتشر شود. همچنین مقرر شد در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به حفاری شامل نشانی، متقاضی حفاری، هزینه، شیوه پرداخت (نقد یا غیرنقد)، تاریخ شروع و پایان مجوز نیز روی نقشه GIS به‌صورت عمومی منتشر شود.

   ۴- درخصوص مغایرت میان داده‌های مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی كه روی وبسایت این معاونت منتشرشده با داده‌های مربوط به این پروژه‌ها كه در سامانه كنترل پروژه ثبت شده است و همچنین مغایرت آن‌ها با داده‌های نسخه مكتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژه‌ها كه از طرف معاونت فنی و عمرانی به شورا ارسال شده است مقرر شد در اولین گام، داده‌های منتشرشده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی از سامانه كنترل پروژه استخراج و در بازه‌های ماهانه به‌روزرسانی شود. در گام بعد و با راه‌اندازی كامل سامانه جامع فنی و عمرانی، اطلاعات سامانه كنترل پروژه از سامانه جامع فنی و عمرانی فراخوانی شود.

  ۵- مقرر شد برای رفع مغایرت میان سامانه‌های جامع فنی و عمرانی و كنترل پروژه و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ثبت دقیق و كامل اطلاعات مربوط به پروژه‌های احداثی و غیراحداثی، جلسات منظم كارشناسی با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمرانی، اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و كمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شده و نتایج آن به صورت مكتوب به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود تا میزان اجرا و پیشرفت اصلاحات لازم در خصوص فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذكور، در جلسات بعدی این كمیته با معاونت فنی و عمرانی مورد پیگیری قرار گیرد.

فایل PDF نامه

۹۱- پیگیری اجرای بند الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران

جناب آقای جوادی یگانه

معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای محمدزاده 

مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات

با سلام و احترام

نودویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان سازمان املاک و مستغلات تشکیل شد. در این جلسه ضمن ابراز نارضایتی از عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در زمان‌بندی تعیین شده از جمله عدم اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ درحالی‌که ۹ ماه از سال سپری شده است و نیز عدم اجرای تبصره دوم مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۶۶/۱۶۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ پس از گذشت بیش از دو سال، به منظور اجرای بند ب تبصره ۳۵ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت، خواهشمند است دستورات لازم برای اجرا شدن این توافقات را صادر فرمایید:

۱. مقرر شد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته جزئيات تفصیلی اطلاعات  ۴۳۷ ملکی را که این سازمان دارای انحراف تشخیص داده است به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید، به نحوی که مشخص باشد هر کدام از این املاک در چه مرحله‌ای از پیگیری قضایی، صدور حکم تخلیه و یا تخلیه کامل قرار دارند.

۲. از آنجاکه تعیین تکلیف املاک شناسایی‌شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی واگذار شده است، مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی حداکثر ظرف مدت دو هفته برنامه زمان‌بندی بررسی ۱۴۶۷ ملک شناسایی‌شده باقیمانده را در سه دسته ذیل به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید:

 الف) املاک مورد استفاده در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از جمله ساختمان‌های سرای محلات، مراکز کوثر و بهاران و مانند آن‌ها

ب) املاک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بهره‌برداری از آن‌ها ذیل این ماده واگذار شده است و طبق تبصره ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» باید مجوز واگذاری آن‌ها به فوریت در قالب ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر تهران مورد پیگیری قرار گیرد از جمله املاک واگذار شده با بهره‌برداری مذهبی یا املاک واگذار شده به نهادهای نظامی و مانند آن‌ها

ج) املاک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و شرح اقدامات انجام شده در  جهت تخلیه و بازگرداندن آنها به شهرداری تهران 

۳. در اجرای بند الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ و به منظور تخمین میزان یارانه غیرمستقیم پرداختی در حوزه اجتماعی و فرهنگی، مقرر شد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تفصیلی کلیه املاک در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری که برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملک و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریک از این املاک در سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۹۰- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام

نودمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ با حضور آقاي زارعلي مديركل مالي و اموال، آقاي محمدزاده مديرعامل سازمان املاك و مستغلات و آقاي فرجود مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را براي اجراي توافقات زير صادر نماييد:

شفافيت املاك شهرداري تهران

۱- مقرر شد حداكثر تا تاريخ ۱۰ آذر ۹۸، فرايند كليه معاملات املاك سازمان املاك و مستغلات براي پياده‌سازي در سامانه جامع معاملات توسط اين سازمان به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال شود و اين فرايندها ظرف حداكثر يك هفته توسط سازمان فاوا در اين سامانه پياده‌سازي شود تا امكان ثبت با گردش كليه معاملات املاك در سامانه جامع معاملات فراهم شود.

۲- مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته ثبت اطلاعات زير براي معاملات املاك در سامانه جامع معاملات اجباري شود و آن دسته از اطلاعاتي كه در سامانه جامع املاك ذيل ارزيابي انواع معاملات ثبت مي‌شود از اين سامانه فراخواني شود و آن اطلاعاتي كه مناطق براي معامله املاك زير صد متر دارند به‌صورت غيرسيستمي در سامانه جامع معاملات ثبت شود:

– فروش:

نوع ملك (زمين، آپارتمان، ساختمان تجاري و اداري)، تاريخ كميسيون، اعضاء كميسيون، آراي اعضاي كميسيون، مساحت ملك، لوكيشن (gis)، پلاك ثبتي (بلوك، ملك، آپارتمان، پيشه ور) (بلوك اصلي-بلوك فرعي-قطعه- بخش ثبتي)، نشاني ملك، نظر ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري (شماره، تاريخ ، مبلغ)، مبلغ كلي توافق، امضاكننده قرارداد از طرف شهرداري

– تملك:

نوع ملك (زمين، آپارتمان، ساختمان تجاري و اداري)، تاريخ كميسيون، اعضاء كميسيون، آراي اعضاي كميسيون، مساحت ملك، اطلاعات گذر، نظر ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري (شماره، تاريخ، مبلغ)، مبلغ كلي توافق، امضا كنندگان قرارداد

– اجاره:

اطلاعات موجر، مشخصات ملك، مساحت ملك، لوكيشن (gis)، پلاك ثبتي (بلوك، ملك، آپارتمان، پيشه ور) (بلوك اصلي-بلوك فرعي-قطعه- بخش ثبتي)، نشاني ملك، اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاريخ قرارداد، تاريخ شروع و تاريخ پايان)، صورتجلسه هيات ارزيابي(شماره، تاريخ، مبلغ)، اجاره بها ماهيانه، مجموع مبلغ، امضا كنندگان قرارداد

۳- مقرر شد سامانه جامع معاملات اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام را از سامانه جامع مالي و سامانه شهرسازي فراخواني كند. همچنين درباره تهاتر با ملك مقرر شد اطلاعات لازم از سامانه جامع املاك فراخواني شود.

۴- بنا براظهار نظر مديرعامل سازمان املاك و مستغلات از نيمه آبان‌ماه ۹۸، اطلاعات جديد در سامانه مالي موازي اين سازمان (همكاران سيستم) ثبت نشده است بنابراين مقرر شد از تاريخ مذكور، امكان افزودن سند جديد در سامانه همكاران سيستم غيرفعال شود و با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات انتقال اطلاعات پيشين آن سامانه به سامانه جامع مالي صورت گيرد به نحوي كه بتوان اطمينان حاصل كرد اطلاعات موجود در سامانه موازي پيشين سازمان املاك و مستغلات تغييري نخواهد كرد و اطلاعات جديد نيز در آن ثبت نخواهد شد و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازمان املاك و مستغلات و اداره كل مالي و اموال، حداكثر تا نيمه آذرماه، هر كدام به صورت مكتوب كميته شفافيت و شهر هوشمند را از تحقق اين امر مطلع كنند.

۵- در خصوص اجراي مصوبه ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري تهران و موسسات تابعه ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ مقرر شد سازمان املاك و مستغلات با توجه به تاخير اجراي اين مصوبه و تاخير در اجراي بند ۱٫۵٫ مصوبات جلسه هشتادوپنجم كميته شفافيت (اعلامي در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹) و نيز با درنظر گرفتن پيشنهادات اجرايي طرح شده در جلسه به منظور تسريع در ثبت اسناد و مشخصات املاك در سامانه جامع املاك، حداكثر تا پايان آذر ماه ۹۸ برنامه زمان‌بندي دقيق اجراي كامل آن مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

راه‌اندازي سامانه جامع معاملات

۱- مقرر شد معاونت مالي و اقتصاد شهري با ارسال بخشنامه‌اي به مناطق ۲۲گانه و واحدهاي تابعه شهرداري تهران اعلام نمايد كه كليه اين واحدها موظف هستند آگهي‌هاي انواع معاملات خود را همزمان با انتشار در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به ضميمه اسناد مناقصه در سامانه جامع معاملات بارگذاري كنند تا به صورت سيستماتيك روي درگاه واحد آگهي‌هاي شهرداري براي عموم منتشر شود به نحوي كه علاوه بر آگهي، امكان دريافت اسناد مربوط به معامله نيز از اين درگاه قابل دريافت باشد. همچنين مقرر شد در آگهي‌هاي منتشره در روزنامه نيز عبارتي اضافه شود مبني بر اينكه اسناد مرتبط در درگاه واحد انتشار آگهي‌هاي معاملات شهرداري تهران به آدرس http://business.tehran.ir قابل دريافت است.

۲- مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته، ثبت اطلاعات كليه آيتم‌هايي كه روي شفاف از هر نوع معامله‌اي نمايش داده مي‌شود، در سامانه جامع معاملات اجباري شود به نحوي كه هيچ آيتمي به‌صورت تكميل نشده روي شفاف منتشر نشود.

۳- مقرر شد حداكثر تا ۲۰ آذر ۹۸، با پيگيري معاونت مالي و اقتصاد شهري از سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برنامه زمان‌بندي دقيق اجراي كامل مصوبه  الزام شهرداري تهران انجام الكترونيكي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود به نحوي كه در اين زمان‌بندي، علاوه بر انجام الكترونيكي انواع معاملات در كليه واحدهاي شهرداري تهران، سامانه جامع معاملات براي ثبت باگردش كليه معاملات در ستاد شهرداري تهران و واحدهاي تابعه به‌صورت كامل راه‌اندازي شده باشد.

۴- مطابق با زمان‌بندي ارسالي معاونت مالي و اقتصاد شهري در خصوص انجام تمام‌الكترونيكي معاملات تا پايان آذرماه ۹۸، مقرر شد انجام حداقل يك معامله به‌صورت تمام‌الكترونيكي تا پايان آذرماه انجام شده باشد و گزارش مكتوب آن به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.

۵- مقرر شد با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و اداره كل مالي و اموال، حداكثر تا نيمه آذرماه، امضاي الكترونيكي به صورت پايلوت براي ذي حسابان درون شهرداري راه اندازي شود تا اسنادي كه به امضاي ذي‌حسابان مي‌رسد از اين طريق امضا شود.

انتشار برخط گزارش‌هاي ماهانه درآمد و هزينه

در اجراي ماده ۷۱ قانون شهرداري‌ها و انتشار سيستماتيك جزئيات تفصيلي گزارش‌هاي ماهانه درآمد و هزينه كه توسط خزانه‌دار محترم شورا در صحن علني شورا ارائه مي‌شود، در صورت‌جلسات پيشين كميته شفافيت (اعلامي در نامه شماره ۱۶۰/۱۵۹۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ و نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹) مقرر شده بود حداكثر تا پايان شهريورماه ۹۸ بخش هزينه گزارش‌هاي عملكرد ماهانه مالي و حداكثر از ابتداي آبان‌ماه ۹۸ بخش درآمدي اين گزارش‌ها به‌صورت سيستماتيك و برخط روي وبسايت شفاف منتشر شوند. با توجه به تاخير در اجراي اين مصوبات در خصوص بخش درآمدي، در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ مقرر شد حداكثر تا نيمه آذرماه ۹۸، اين دو گزارش  با جزئيات تفصيلي، به صورت سيستماتيك و برخط روي وبسايت شفاف منتشر شود.

راه‌اندازي بازار آنلاين تهاتر

مقرر شد در معاونت مالي و اقتصاد شهري جلسه مشتركي با حضور اداره كل خزانه داري، اداره كل مالي و اموال و سازمان املاك تشكيل شده و درخصوص راهبري  بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غيرنقد» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ تعيين تكليف شود.

فایل PDF نامه

۸۹- پیگیری اجرای مصوبات جلسه هشتادوهفتم در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام؛
در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ با حضور جناب آقاي جهانگرد عضو محترم شوراي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و جنابعالي برگزار شد، موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم جهت اجراي اين توافقات را صادر فرماييد:
۱٫    در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران مقرر شد:
۱٫۱٫    در اسرع وقت كميته تعامل‌پذيري داده درون شهرداري تهران تشكيل شود و به منظور تسريع در آغاز كار، با هسته مركزي چند سازمان درون شهرداري از جمله سازمان فاوا و سازمان كنترل ترافيك به منظور در دستور كار قرار دادن داده‌هاي اولويت‌دار مانند داده‌هاي حوزه حمل و نقل و ترافيك شروع به كار كند. همچنين گزارش جلسات و اقدامات اين كميته به‌صورت منظم به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.
۱٫۲٫    در كميته تعامل‌پذيري داده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات جداول تبادل داده‌اي را به عنوان پلتفرم داده‌اي ايجاد كند و پس از دعوت از ساير نهادها و تقسيم كار، هر نهاد موظف به تكميل جزئيات توصيفي اين جداول شود.
۱٫۳٫     برنامه زمان‌مند شناسنامه‌دار كردن و برچسب‌گذاري داده‌ها مطابق تقسيم كار درون كميته تعامل پذيري داده به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد و  شناسنامه‌دار كردن و برچسب‌گذاري داده‌ها با اولويت داده‌هاي حوزه حمل‌ونقل و ترافيك، شهرسازي، درآمد و املاك، پسماند و ۱۳۷ با تعامل با ساير نهادهاي درون شهرداري تحقق يابد.
۲٫    در خصوص پروژه‌هاي با اولويت سطح الف تهران هوشمند مقرر شد؛
۲٫۱٫    پروژه‌ها با در نظر گرفتن و اعلام موارد زير وزن‌دهي شده و به همراه برنامه زمان‌بندي اجرا و تعيين هريك از واحدهاي سازماني ذيربط در شهرداري به عنوان مدير پيشبرد هر يك از پروژه‌ها به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود:
الف) ارتباط با قوانين بالادست مانند احكام مرتبط در برنامه سوم توسعه شهر تهران و تبصره‌هاي مرتبط در مصوبه بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران ب) نحوه برون سپاري و مشاركت بخش خصوصي ج) تدقيق نحوه تعامل با ديگر واحدهاي درون شهرداري د) پروژه‌هايي كه نتايج انجام آنها در كوتاه مدت براي شهروندان ملموس است.
۲٫۲٫     زيربرنامه‌ها و پروژه‌هايي كه با يكديگر شباهت دارند با هم تركيب شوند، براي مثال پروژه‌هايي مانند «توسعه مراكز تماس و مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان» و «مديريت و برنامه‌ريزي شهري مبتني بر مشاركت شهروندي» كه تحت زيربرنامه «شهروند هوشمند» است، با «توسعه پلتفرم خدمات شهروندي (تهران من)» در زيربرنامه «يكپارچه سازي خدمات پرداخت و شهروندي» ادغام شود. هم‌چنين، زيربرنامه «توسعه زيرساخت‌هاي هوشمند شهرداري» نيز در زيربرنامه «تحول ديجيتالي شهرداري تهران» ادغام شود. به علاوه، از آنجايي كه در نسخه فعلي، همه برنامه‌ها و پروژه‌هاي سطح الف اولويت يكساني دارند، اگر برخي از اين پروژه‌ها براي سازمان فاوا مهم‌تر و اولويت‌دارتر هستند، آنها را مشخص نمايد زيرا در غير اين صورت انجام همه آنها به‌صورت همزمان از اين سازمان انتظار خواهد رفت.
۲٫۳٫    يكپارچه سازي سامانه‌ها به زير برنامه تحول ديجيتالي در شهرداري تهران اضافه گردد و اين يكپارچه‌سازي با در نظر گرفتن رفع مغايرت كدهاي اقلام اطلاعاتي مشترك در سامانه‌ها انجام بگيرد به نحوي‌كه داده‌هاي مشترك در سامانه‌هاي مختلف صرفا از طريق يك سامانه اطلاعاتي مرجع ثبت شده و ساير سامانه‌ها صرفا از طريق سامانه مرجع به فراخواني داده مورد نياز بپردازند و امكان ورود داده به طور مستقل را نداشته باشند. همچنين نقشه راه يكپارچگي سامانه‌ها با درنظر گرفتن موارد زير تا نيمه آذرماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال شود
الف) حاوي برنامه زمان‌بندي باشد ب) با اولويت قرار دادن سامانه‌هاي اصلي كه از نظر موضوعي به يكديگر مرتبط هستند (از جمله سامانه جامع مالي، سامانه جامع املاك، سامانه جامع درآمد، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع معاملات، سامانه صورت وضعيت، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي و سامانه جامع منابع انساني) مشخص شود از ميان ۱۷۰ سامانه شهرداري تهران كدام يك از سامانه‌ها بايد به هم متصل شوند.
۲٫۴٫    عنوان پروژه “بهره‌برداي از امضاي الكترونيك” به‌صورت گسترده‌تر و با عنوان «تمام‌الكترونيكي شدن كليه معاملات شهرداري تهران از طريق بهره‌برداي از امضاي الكترونيك» درج شود.
۳٫    در خصوص دريافت‌كنندگان API  مقرر شد سازمان فاوا جزئيات تفصيلي شامل فهرست كليه تقاضا كنندگان، تقاضاهاي دريافت شده، پاسخ ارسال شده توسط سازمان فاوا به متقاضي،  وضعيت تقاضا و مواردي از اين دست را به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند. همچنين مقرر شد فرايند دقيق درخواست API از سوي شهروندان و كسب‌وكارها به همراه ميزان زمان لازم براي طي هر مرحله از فرآيند به‌صورت به‌روز شده روي وبسايت قرار گيرد.

فایل PDF نامه

۸۸- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای

رئیس محترم سازمان بازرسی

با سلام و احترام
در هشتادوهشتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ و با حضور رئيس وقت سازمان بازرسي، مديركل محترم دفتر شهردار و مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، موارد زير به تصويب رسيد. خواهشمند است دستورات لازم را براي اجراي اين مصوبات صادر فرماييد.
۱- پيرو مصوبات چهل‌وهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۲۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و مصوبات شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ مقرر شد حداكثر تا ۲۰ آبان‌ماه ۹۸، قابليت قابليت بارگذاري فيلم، صوت و لوكيشن براي پيام‌هاي شهروندان در نسخه ۱۳۷ روي وبسايت تهران فعال شود و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري سازمان بازرسي امكان دريافت و ثبت بازخورد براي تمامي پيام‌هاي ثبت شده شهروندان در اين درگاه را عملياتي كند.
۲- در شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با مصوبات اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵، سامانه ZRM به‌عنوان سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان معرفي شد كه همه تماس‌هاي شهروندان با مديريت شهري از جمله تماس با سامانه‌هاي ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طريق اين سامانه انجام شود و در آن جلسه مقرر شده بود تا پايان مردادماه ۹۸ نسخه جديد سامانه ۱۳۷ روي سامانه ZRM راه‌اندازي شود ليكن به دلايل متعدد اين امر محقق نشد. در هشتادوهشتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با توجه به توافقات حاصله ميان دفتر شهردار تهران، سازمان بازرسي و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات مسئوليت راه‌اندازي كامل سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) را عهده‌دار شود به گونه‌اي كه اين سامانه حداكثر تا پايان سال ۹۸ به بهره‌برداري كامل رسيده باشد.
۳- مقرر شد در راستاي شفافيت نحوه انجام درخواست‌هاي شهروندان، گزارش‌هاي موجود در بخش ۱۳۷ سامانه تحليل به‌صورت كلي به شرح پيوست روي وبسايت شفاف انتشار عمومي يابد.
۴- مقرر شد در راستاي اجراي ماده ۴مصوبه «الزام شهرداري تهران به انتشار اطلاعات شهرسازي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ در بخش شهرسازي سامانه تهران من، لينكي با عنوان گزارش تخلفات شهرسازي ايجاد شود كه مستقيما گزارش‌هاي تخلفات شهرسازي را از اين طريق در سامانه ۱۳۷ ثبت نمايد.
۵- در راستاي تسهيل اجراي مصوبه «مناسب‌¬سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۶۳۸/۷۰۹۷ مورخ ۸۴/۰۴/۲۲، مقرر شد گروه گزينه مناسب‌سازي معابر براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي حاوي گزينه‌هايي شامل
الف) عدم پيوستگي و غيرقابل عبور بودن معابر گذر پياده
ب) عرض نامناسب براي حركت معلولان و جانبازان
ج) شيب نامناسب و غيرهم سطح بودن معابر گذر پياده
د) غيرقابل استفاده بودن پل‌هاي عابر براي معلولان و جانبازان
ه) غيرقابل استفاده بودن ايستگاه اتوبوس براي معلولان و جانبازان،
در سامانه ۱۳۷ ايجاد شود تا شهروند بتواند هنگام ثبت پيام از طريق اينترنت گزينه مرتبط را انتخاب كند.
۶- پيرو مصوبات چهل‌وهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۲۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و مصوبات شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵ مبني بر اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن تا ابتداي تيرماه سال ۹۸ و دريافت گزارش‌ها در خصوص موفقيت‌آميز بودن اتصال آزمايشي اين دو سامانه در ناحيه ۴ منطقه ۱۳، مقرر شد ضمن انجام مكاتبات لازم با معاونت امور مناطق، مسائل فني و فرايندي باقيمانده اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن هر چه سريع¬تر حل شود و اتصال اين دو سامانه در سطح شهر تهران حداكثر تا پايان آبان‌ماه ۹۸ عملياتي شود.

۸۷- پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام
هشتادوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع برنامه‌هاي سازمان فاوا در سال ۹۸ براي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه در حيطه وظايف اين سازمان قرار مي‌گيرد از جمله تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸، مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI) و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران، روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ در محل آن سازمان برگزار شد و موارد زير به تصويب رسيد.
۱- بنابر گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، كاتالوگ اوليه سرويس‌ها و داده‌هاي شهرداري تهران تهيه شده است. در اين رابطه مقرر شد سازمان فاوا داده‌ها و سرويس‌هاي اولويت‌دار خود را بر مبناي كاتالوگ مذكور برچسب‌گذاري كرده و فهرست آن را با رعايت استانداردهاي لازم (شامل قابليت جستجو، شناسنامه داده و سرويس، فراداده، سياست انتشار داده، طبقه‌بندي موضوعي، نام سازمان مالك داده و سرويس، نحوه جمع‌آوري داده و سرويس، تناوب به‌روزرساني داده و سرويس مشابه آن‌چه در وبسايت data.gov.ir وجود دارد) و به همراه تخمين تاريخ انتشار آن‌ها، حداكثر تا دهم آبان‌ماه ۹۸ تهيه و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد.
۲- مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن اولويت‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران، پروژه‌هاي شهر هوشمند خود را بازنگري كرده و برنامه عملياتي اين پروژه‌ها را به شرح زير تدوين كند و حداكثر تا دهم آبان ماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد:
۲-۱- برنامه عملياتي و زمان‌بندي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي الكترونيكي شدن فرايندهاي محمل فساد به شرح زير:

  • انجام تمام الكترونيكي انواع معاملات
  • تاييد و پرداخت تمام الكترونيكي صورت‌وضعيت پيمانكاران
  • صدور تمام الكترونيكي انواع گواهي‌ها و استعلامات حوزه شهرسازي از جمله صدور تمام الكترونيكي پروانه ساختماني، گواهي عدم تخلف و پايان‌كار

۲-۲- برنامه اجرايي زمان‌مند و اولويت‌دار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي فعال در يك حوزه موضوعي مانند يكپارچه‌سازي سامانه جامع معاملات، سامانه جامع مالي، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع درآمد، سامانه صورت وضعيت، سامانه جامع املاك، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي در حوزه مالي، يكپارچه‌سازي سامانه منابع انساني و سامانه جامع مالي در حوزه منابع انساني و نيز يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي موازي فعال با سامانه‌هاي اولويت‌دار در واحدهاي تابعه
۲-۳- برنامه اجرايي و زمان‌مند تحقق كامل درگاه واحد شهروندي در شهرداري تهران
خواهشمند است در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با موضوع پيگيري و دريافت گزارش در خصوص اجراي مصوبات فوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور به هم رسانيد.