دو سند «راهنمای وب‌سایت‌های پارلمانی» و «راهکارهای فنی برای ثبت و گزارش جلسات پارلمانی» توسط اتحادیۀ بین‌المجالس و دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل از طریق «مرکز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارلمان» تهیه شده است. این دو سند، به سفارش کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در تابستان ۱۳۹۸ ترجمه شده است.