پرسش از میزان انتشار عمومی گزارش‌ها

/
دومین جلسه کمیسیون موقت برنامه و بودجه منتخبان شورای پنجم شهر تهران در…