در مورد شهر خود برای ما پیام ارسال کنید. خوشحال خواهیم شد پیشنهاد و نقدهای خود در مورد شهرداری تمام شیشه ای را برای ما بفرستید.