پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
جلسات هشتاد و هشتادویکم کمیته شفافیت و شهر هوشمند، به‌ترتیب در روزه…

پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
هشتادمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۹ در حوزه مالی و املاک …

انتشار عمومی لایه‌های طرح تفصیلی (گزارش جلسه)

/
هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریا…

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی (دستور جلسه)

/
هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریا…

شاخص‌های کمّی احکام برنامه سوم در حوزه شفافیت و هوشمندسازی (گزارش جلسه)

/
هفتادوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۵/۵ با …

شاخص‌های کمّی احکام برنامه سوم در حوزه شفافیت و هوشمندسازی (دستور جلسه)

/
هفتادوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۵/۵ با …

شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (گزارش جلسه)

/
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به…

شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (دستور جلسه)

/
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به…

پیگیری شفافیت معاملات در شرکت برج میلاد (گزارش جلسه)

/
هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱۵ به…