پیگیری ایجاد درگاه واحد شهروندی و تحقق داده‌باز در شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
هشتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۷/۲۰ با…

پیگیری شفافیت معاملات شرکت برج میلاد (دستور جلسه)

/
هشتادوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، سه‌شنبه ۹۸/۷/۱۶ به ری…

شفافیت اطلاعات املاک و معاملات ملکی شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
هشتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۷/۱۳ به…

پیگیری انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
هشتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۷/۶ به ر…

پیگیری انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
هشتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۷/۶ به ر…

بازدید از سازمان زیباسازی شهر تهران

/
هشتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۳۰ ضمن بازد…

شفافیت فرایند تبلیغات فرهنگی در سازمان زیباسازی (دستور جلسه)

/
هشتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۳۰ به ریاست…

یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها (گزارش جلسه)

/
هشتادودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۲۳ به ریاست…

یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها (دستور جلسه)

/
هشتادو دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۲۳ به ریاست…