پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (گزارش جلسه)

/
شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست …

پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (دستور جلسه)

/
شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در معاونت اجتماعی و فرهنگی (گزارش جلسه)

/
شصت‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۸ به …

برنامه معاونت اجتماعی و فرهنگی برای تحقق زیست شبانه (دستور جلسه)

/
شصت‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۸ به …

دستورالعمل راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر املاک (گزارش جلسه)

/
شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست…

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر (دستور جلسه)

/
شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست…

بیش‌برآوردی بودجه و ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها (گزارش جلسه)

/
شصت‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۲/۴ به ریاست…