پیگیری تحقق داده باز در شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
پنجاه‌دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، فردا شنبه ۹۷/۹/۲۴ به ر…

ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش‌گر فساد (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۹/۱۰ به …

بررسی سند راهبردی مبارزه با فساد (دستور جلسه)

/
پنجاه‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، فردا شنبه ۹۷/۹/۱…

بررسی روند اجرای مصوبه شفاف‌سازی معاملات شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
پنجاهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۸/۲۶ به ریاست دکتر بهاره …

پایش نحوه تحقق شفافیت در معاملات شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
پنجاهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۸/۲۶ به ریاست دکتر بهاره …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند (گزارش جلسه)

/
چهل‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۸/۱۹ به ریاست…

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند (دستور جلسه)

/
چهل‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۸/۱۹ به ریاست…

بررسی روند پیشرفت و پیگیری اهداف (دستور جلسه)

/
چهل‌وهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۸/۱۲ به ریاست …

نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای مصوبات حوزه شفافیت (گزارش جلسه)

/
با توجه به اهمیت همکاری حداکثری سازمان بازرسی در اعمال نظارت بر حسن اج…