شاخص‌های کمّی احکام برنامه سوم در حوزه شفافیت و هوشمندسازی (دستور جلسه)

/
هفتادوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۵/۵ با …

شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (گزارش جلسه)

/
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به…

شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (دستور جلسه)

/
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به…

پیگیری شفافیت معاملات در شرکت برج میلاد (گزارش جلسه)

/
هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱۵ به…

برنامه عملیاتی اجرای تبصره‌های هوشمندسازی در بودجه ۹۸ (دستور جلسه)

/
هفتادوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۲ با حضور …

شفافیت معاملات شرکت برج میلاد (دستور جلسه)

/
هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱۵ به…

یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی (گزارش جلسه)

/
هفتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱ به ر…

یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی (دستور جلسه)

/
هفتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱ به ر…

برنامه عملیاتی حوزه هوشمندسازی (گزارش جلسه)

/
هفتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۳/۲۵ به ریاست…