برنامه عملیاتی اجرای تبصره‌های هوشمندسازی در بودجه ۹۸ (دستور جلسه)

/
هفتادوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۲ با حضور …

شفافیت معاملات شرکت برج میلاد (دستور جلسه)

/
هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱۵ به…

یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی (گزارش جلسه)

/
هفتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱ به ر…

یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی (دستور جلسه)

/
هفتادوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۱ به ر…

برنامه عملیاتی حوزه هوشمندسازی (گزارش جلسه)

/
هفتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۳/۲۵ به ریاست…

شاخص‌های کمی برنامه سوم در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندها و هوشمندسازی (دستور جلسه)

/
هفتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۳/۲۵ به ریاست…

نظارت بر حسن اجرای تبصره‌های هوشمندسازی در بودجه ۹۸ (گزارش جلسه)

/
هفتادودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۰۳/۱۱ به ریاس…

گفت‌وگو با ایسنا درباره انتشار حقوق دریافتی مدیران شهرداری

/
رئيس شورای شهر تهران از انتشار حقوق دریافتی مدیران شهرداری تهران…

پیگیری افزایش شفافیت و رقابت در حوزه مدیریت پسماند (گزارش جلسه)

/
هفتادویکمین جلسهٔ کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نشستی مشترک ب…