پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

/
صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بها…

تمهیدات نهایی برای برگزاری مناقصات تمام‌الکترونیکی در مناطق پایلوت

/
صدونوزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۷ دی ماه به ریاست بهار…

پیگیری راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های تهران

/
صدوبیست‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند یکشنبه ۱۴ دی ماه…

پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

/
صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بها…

تمهیدات نهایی برای برگزاری مناقصات تمام‌الکترونیکی در ده منطقه پایلوت

/
صدونوزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۷ دی ماه به ریاست بهار…

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوهجدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ آذر ماه به ریاست ب…

پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

/
صدوهفدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۳ آذر ماه به ریاست ب…

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

/
صدوشانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۸ آذر ماه به ری…

شفافیت معاملات ملکی و تهاترها در شهرداری تهران

/
صدوپانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه‌شنبه ۱۱ آذر م…