بازدید از سازمان زیباسازی شهر تهران

/
هشتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۳۰ ضمن بازد…

شفافیت فرایند تبلیغات فرهنگی در سازمان زیباسازی (دستور جلسه)

/
هشتادوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۳۰ به ریاست…

یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها (گزارش جلسه)

/
هشتادودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۲۳ به ریاست…

یکپارچگی و انسجام‌بخشی به فرایند انجام پژوهش‌ها (دستور جلسه)

/
هشتادو دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۲۳ به ریاست…

پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
جلسات هشتاد و هشتادویکم کمیته شفافیت و شهر هوشمند، به‌ترتیب در روزه…

پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
هشتادمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۶/۹ در حوزه مالی و املاک …

انتشار عمومی لایه‌های طرح تفصیلی (گزارش جلسه)

/
هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریا…

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی (دستور جلسه)

/
هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریا…

شاخص‌های کمّی احکام برنامه سوم در حوزه شفافیت و هوشمندسازی (گزارش جلسه)

/
هفتادوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۵/۵ با …