پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
شصت‌وهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۲/۱۴ به ریاست …

پیگیری شفافیت در حوزه مالی و املاک شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
شصت‌وهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۲/۱۴ به ریاست …

انتشار مزایای غیرمستمر و رزومه مدیران شهرداری (گزارش جلسه)

/
شصت‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۲/۷ به ریاست دک…

پیگیری انتشار مزایای غیرمستمر مدیران (دستور جلسه)

/
شصت‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۲/۷ به ریاست دک…

پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (گزارش جلسه)

/
شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست …

پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (دستور جلسه)

/
شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
شصت‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ به ریاست …

پیگیری تحقق شفافیت در معاونت اجتماعی و فرهنگی (گزارش جلسه)

/
شصت‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۸ به …